Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eiffage Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa, zwana jest dalej „Administratorem”.
 2. Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych można zgłaszać w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną:
  2. listownie: „Eiffage Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa, „RODO”.

  W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punktach 8 i 9 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 10.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona, lub
  2. podjęcia konkretnych działań na Pana/Pani żądanie (inicjatora żądania) przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana złożone.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (informacje w tym ustępie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tejże osoby, której dane dotyczą):
  1. tzw. dane kontaktowe, lub
  2. dotyczących preferencji zakupowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub
  2. do czasu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 lit. 2. powyżej lub do czasu skorzystania przez Pani/Pana jednego z praw, o których mowa w ust. 8 poniżej.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora,
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  3. pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 13. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.